สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย - ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

logosmakom

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย
THAI MARINE SHRIMP FARMERS ASSOCIATION (TSA)

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้

            1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย เพื่อเป็นอาหารของประชากรโลก
2. สนับสนุนและช่วยส่งเหลือมวลสมาชิก เพื่อแก้ไขอุปสรรคขัดข้องและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เป็นศูนย์กลางที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งกับภาค
ราชการ หรือภาคเอกชนอื่นๆเพื่อให้ธุรกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และเผยแพรึความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งแก่มวลสมาชิก
5. ให้ข่าวสารด้านการตลาดแก่มวลสมาชิก
6. ปกป้อง คุ้มครอง สร้างสรรค์ และพิทักษ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของมวลสมาชิก
7. เชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมวลสมาชิก
8. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ
9. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งไปสู่ความเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพ และปริมาณ
10. เพื่อให้อาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร
11. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์ และไม่มีนโยบายในการหาผลกำไรมาแบ่งปันให้แก่มวลสมาชิก

สรุปกิจกรรมสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย ปีกิจกรรม 2560
สรุปกิจกรรมสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย ปีกิจกรรม 2559
สรุปกิจกรรมสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย ปีกิจกรรม 2558
รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิก

สำนักงานตั้งอยู่ที่
33/31-32 หมู่1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
33/31-32 M.Kanjanavithee Rd.,T.Bangkung A.Muang Suratthani 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 077-282600 ,มือถือ 081-5975672
E-mail: suratshrimp@hotmail.com

 

Comments are closed.