งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28